Algemene voorwaarden


1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Calla en een client waarop Schoonheidssalon Calla deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Calla zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Calla is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Calla zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Calla melden(telefonisch, mail, whatsapp of privébericht via de facebookpagina van de salon). Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Calla het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Schoonheidssalon Calla moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat enkel ziekte van de client zelf.


4. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


5. Betaling

Schoonheidssalon Calla vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de facebookpagina en website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.


6. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Calla is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Calla is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. Alle opdrachten van cliënt aan Schoonheidssalon Calla worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt. Cliënt verklaart bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

Schoonheidssalon Calla is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.


7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Calla.

Schoonheidssalon Calla moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Calla de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Calla het product vervangen. Indien aantoonbaar dat het product zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt kan het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal worden vergoed. Indien Schoonheidssalon Calla en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


8. Garantie

Schoonheidssalon Calla geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op producten en kunstnagels.

Deze garantie vervalt indien, indien:

De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd;

De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Gelaatsbehandeling:

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Kunstnagels:

Het bijwerken van acrylnagels omvat ook het opnieuw plaatsen van acrylnagels die in zijn geheel afwezig zijn, echter bij 5 of meer acrylnagels die in zijn geheel afwezig zijn geldt de prijs voor een nieuwe set acrylnagels.


9. Beschadiging en/of diefstal

Schoonheidssalon Calla heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Schoonheidssalon Calla meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Calla het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.


11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Calla en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Calla. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.